VAŽNO: Uredbom Vlade Republike Hrvatske produžen je rok za reguliranje prebivališta za godinu dana

Osobna iskaznicaNa sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u Zagrebu 27. prosinca 2013. donesena je uredba kojom se unosi izmjena u Zakon o prebivalištu. Ovom uredbom se u Zakonu zamjenjuju formulacije «u roku od godine dana» riječima: «u roku od dvije godine». To znači da je po novom rok za reguliranje prebivališta produžen do konca 2014. godine. Vlada ovu uredbu obrazlaže time da veliki broj osoba do sada nije regulirao svoj status sukladno zakonu, a provedba bi zahtjevala dodatne resurse (prekovremeni rad, rad blagdanima i neradnim danima i dr.) što bi se u znatnoj mjeri odrazilo i na državni proračun. Ova uredba stupa na snagu 29. prosinca 2013.

Za nas u inozemstvu ova uredba znači da imamo još vremena za reguliranje našeg prebivališta i osobne iskaznice. Time će se izbjeći gužve na konzulatima, a većina će vjerojatno ove probleme rješavati za vrijeme uskrsnih i ljetnih praznika.

Na ovom mjestu treba spomenuti da je ova uredba ujedno i plod djelovanja pojedinaca iz Hrvatske i inozemstva koji su svojim aktivnostima ukazali na specifične probleme koji se javljaju provedbom ovog zakona, a koji se odnose posebno na Hrvate izvan granice Hrvatske. Gotovo svakodnevnim pritiskom potaknuli su pojedine zastupnike (Ivo Jelušić, Ivan Šuker, Ante Babić…) i državne službenike (Dušan Miljuš) na konkretne korake koji su rezultirali ovom uredbom. Od meni poznatih «aktivista» spominjem samo neka imena: Ruža Studer (hrvati.ch), Edi Zelić (crodnevnik.de) te Stipe Puđa i Marijana Dokoza (Večernji list / Fenix). Konstantan «pritisak» vršila je i Ivana Perkovac, urednica emisije Glas Hrvatske HRT-a.

Ivan Ivić


Tekst uredbe:

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora („Narodne novine“ broj: 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___donijela

U R E D B U

o izmjeni Zakona o prebivalištu

Članak 1.

U Zakonu o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/2012), u članku 18. stavcima 2., 3., 4., 5. i 6., riječi: „u roku od godine dana“ zamjenjuju se riječima: „u roku od dvije godine“.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 29. prosinca 2013. godine.

PREDSJEDNIK
Zoran Milanović

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/2012) osobe koje su prijavile prebivalište prije stupanja na snagu to ga Zakona oslobođene su obveze prijave prebivališta prema odredbama toga Zakona ukoliko i dalje žive u mjestu i na adresi prijavljenog prebivališta.

Međutim, te obveze nisu oslobođene osobe koje su prijavile prebivalište prije stupanja na snagu Zakona o prebivalištu, ali imaju osobnu iskaznicu kojoj je danom stupanja na snagu toga Zakona istekao rok važenja više od 15 dana ili nisu nikad ishodile osobnu iskaznicu. Te osobe su dužne u roku od godine dana od stupanja na snagu Zakona o prebivalištu, odnosno do 29. prosinca 2013. godine nadležnom tijelu ponovno prijaviti prebivalište.

Naime, sama činjenica da osoba nije ishodila novu osobnu iskaznicu u roku od 15 dana od isteka roka važenja prethodne, ili da osoba nikad nije ishodila hrvatsku osobnu iskaznicu, kao osnovnu identifikacijsku ispravu koja joj je potrebna u obavljanju niza pravnih poslova, dovodi do sumnje da osoba ne živi na adresi prijavljenog prebivališta. Također, osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica dužne su u roku od godine dana od stupanja na snagu Zakona o prebivalištu ponovno prijaviti prebivalište. Ako osobe koje spadaju u navedenu kategoriju u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona ponovno ne prijave prebivalište, izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.

Osobama koje su se s danom stupanja na snagu Zakona o prebivalištu nalazile u inozemstvu duže od godinu dana zbog privremenog rada, školovanja ili zbog drugih razloga, također je ostavljen rok od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona u kojem o tome moraju obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili nadležnu diplomatsku misiju – konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu.

Ista obveza je propisana i za osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nalaze se u inozemstvu, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj.

Za osobe iz naprijed navedenih kategorija koje ne ispune ove obveze u utvrđenom roku izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu, odnosno pokrenut će se po službenoj dužnosti postupci odjave prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.

Kako bi osobe iz članka 18. stavka 2., 4. i 5. Zakona o prebivalištu mogle pravodobno ispuniti utvrđene obveze, Ministarstvo unutarnjih poslova je o stupanju na snagu Zakona izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u cilju pravovremenog informiranja diplomatskih misija i konzularnih ureda u inozemstvu, a također je i dostavilo upute o tumačenju/primjeni odredaba navedenog Zakona. O istom su izviještene i policijske uprave i policijske postaje ovoga Ministarstva kao i Ured za Hrvatske izvan Republike Hrvatske. Informacija o novinama u Zakonu kao i sam tekst Zakona objavljena je i na web stranicama MUP-a, a sve u svrhu informiranja javnosti o propisanim obvezama.

Međutim, unatoč nastojanjima nadležnih tijela da informiraju osobe kojima su člankom 18. Zakona o prebivalištu utvrđene obveze, veliki broj takvih osoba još uvijek ih nije ispunio.

U želji da se izađe u susret navedenim osobama, a uzimajući u obzir da se radi objektivnih razloga nije moglo pristupiti zakonodavnoj proceduri, odnosno donošenju Zakona o izmjenama Zakona o prebivalištu, zauzet je stav da se pristupi izradi predložene Uredbe kako bi se na vrijeme otklonile negativne posljedice primjene Zakona, odnosno pokretanje velikog broja postupaka odjave prebivališta po službenoj dužnosti za sve one koji u Zakonom propisanom roku nisu ispunili svoje obveze. Naime, 29. prosinca 2013. godine ističe rok od godinu dana u kojem su određene kategorije osoba bile dužne ispuniti naprijed navedene obveze.

S obzirom na veliki broj osoba koje nisu postupile sukladno članku 18. Zakona o prebivalištu, nadležna tijela – Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova morala bi angažirati dodatne resurse u svrhu pokretanja i vođenja postupaka odjave prebivališta po službenoj dužnosti, u smislu angažiranja većeg broja službenika (prekovremeni rad, rad blagdanima i neradnim danima i dr.) što bi se u znatnoj mjeri odrazilo i na državni proračun, a time i na gospodarske subjekte, odnosno gospodarsku politiku u cjelini.

Stoga se predloženom Uredbom omogućuje produljenje roka za ispunjenje ovih obveza za još godinu dana.

Također, sukladno ustavnoj i zakonskoj obvezi navedena odredba bit će uvrštena u tekst Zakona o izmjenama Zakona o prebivalištu koji će se uputiti u proceduru donošenja početkom 2014. godine.

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!